Susunan Pengurus Ma’had Tahfizh Al-Quran Al-Imam Asy-Syathiby adalah sebagai berikut:

a. Mudir ‘Am : Ust. Abu Yahya Badru salam.Lc

b. HRD :

 • Muhammad Iim Muslim
 • Muadz Mukhadasin, M.Pd

c. Pengembangan & Pembangunan :  Nawawi Hanafiah

d. Mudir Tanfidz :  Irham Maulana,Lc

e. Bendahara : Agung,S.T.

f. Sekretaris : Drs. Muliadi

g. Rois Qism Asrama Putra : Ust.Iskandar Bahar,Lc

 • Kaur Lajnah Tahfizh :  Ust. Usamah Abdullah
 • Kaur Kesantrian : Ust. Khoerudin,Lc

h.Rois Qism  Asrama Putri : Usth. Susi Lindawati Lubis, SE.

 • Kaur Lajnah Tahfizh :  Usth. Putri Ayu Lestari
 • Kaur Kesantrian Putri : Usth. Itsnata Asyrota Aina
 • Kaur Diniyyah :  Usth. Aulia Rahma
 • Kesehatan / UKS : Tim PS Rodja
 • Gizi : Tuti Andriana ( Ummu Shela )

i. Bimbingan Konseling : Briliantsyah & Rizky Putri A,M.Psi

j. Rois Qism Kurikulum :

Kaur Diniyyah :

Staf Akademik : Ust. Didin Gustiadona

k.Rois Qism Umum : Atin Mulyadi

 • Kaur Keamanan : Indra Gunawan
 • Kaur SarPras  Maintenance :  Agus
 • Kaur Dapur :  Siti Nurmala ( Ummu Naila )